Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam ra Quyết định số 559/TC-LHH công nhận và cho phép Ban vận động hoạt động, gửi công văn lên Hội đồng Bộ trưởng, Ban tổ chức Cán bộ Chính phủ, đề nghị cho thành lập Hội KHKT Nhiệt Việt Nam


 

 

LIÊN HIỆP CÁC HỘI
KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬTVIỆT NAM

----------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

-----&----

 Số: 559/TC-LHH

 

Hà Nội ngày 10 tháng 7 năm 1991

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG 
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM


Căn cứ quyết định số 121/BT ngày 29/7/1983 của Hội đồng Bộ trưởng cho phép Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam thành lập và hoạt động;
Xét đề nghị của Trưởng ban Vận động động thành lập Hội Nhiệt Việt Nam.


QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Cho phép Ban vận động thành lập Hội Nhiệt Việt Nam do đồng chí Nguyễn Minh Thông, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm làm trưởng ban, PTS Trương Duy Nghĩa làm phó ban và các ủy viên của Ban (danh sách kèm theo).

 

Điều 2: Ban vận động thành lập Hội Nhiệt Việt Nam được phép hoạt động kể từ ngày ký và chỉ được hoạt động trong phạm vi quy định của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho đến khi có quyết định chính thức của Hội đồng Bộ trưởng cho phép thành lập và tổ chức Đại hội.


Điều 3: Các ông Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, ông Trưởng ban Ban Vận động thành lập Hội Nhiệt Việt Nam và các ông có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

   T/M HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG LIÊN HIỆP 
CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
Đã ký - GS. Hà Học Trạc